FŐOLDAL      MUNKATÁRSAK      TÁRGYAK      SZEMINÁRIUMOK      BEJELENTKEZÉS   

Matematikus felvételi tájékoztató

Tartalomjegyzék

1. Bevezető

2. A matematikus képzés tantervi irányelvei

3. A matematikus képzés tantervi hálója

3.1. A matematikus szak minta tanterve
3.2. Az alapozó képzés tantárgyi blokkjai
3.3. Kötelezően választható tárgyak listája
3.4. Szakirányú képzés
3.5. Témalabor
3.6. Diplomamunka

4. Kreditrendszer

4.1. Alapelvek

5. A minősítés feltételei

1. Bevezető

Alkalmazott matematikusokra több évtizede komoly társadalmi igény mutatkozik Magyarországon. A Budapesti Műszaki Egyetemen természetes módon adott az a kitűnő mérnöki kultúra és az alkalmazási háttér, mely ehhez a szakhoz alapvetően szükséges. A képzés célja, hogy a végzett matematikusok vagy kutatók legyenek, vagy olyan munkakörökben dolgozzanak, melyek gyakorlati problémák iránt érzékeny alkotó matematikusokat igényelnek. A diplomát szerzett matematikusok felvételt nyerhetnek a kar „Alkalmazott matematika” szakon indított doktori (Ph.D.) programjaira.

A matematikus képzést a BME Természettudományi Kar Matematika Intézete gondozza.

2. A matematikus képzés tantervi irányelvei

A képzés két részből áll. Az 1-5. félév egy közös alapozó képzés, és a 6-10. félév a szakirányú képzés. Az alapozó képzés tantárgyai: analízis, komplex függvénytan, közönséges differenciálegyenletek, parciális differenciálegyenletek, funkcionálanalízis, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, sztochasztikus folyamatok, lineáris algebra, algebra, számelmélet, kombinatorika és gráfelmélet, algoritmuselmélet, halmazelmélet és matematikai logika, geometria, differenciálgeometria, számítógépes implementációk, numerikus módszerek. A matematikus szakra felvettek mögött tipikusan ma már nincs meg az a feladatmegoldó háttér, ami korábban feltételezhető volt. Ezért az alapozó képzés első két félévében egy feladatmegoldó szeminárium is szerepel.

A szakirányú képzés (6.-10. félév) modul rendszerű, amelyben jelenleg 4 modul (főszakirány) van; ezek összóraszáma 24 (6.-9. félévekben 6+6+6+6). A négy modul: Algebra és alkalmazásai modul, Analízis és alkalmazásai modul, Operációkutatás és alkalmazásai modul, Sztochasztika modul. A modul előadások csökkentett kiméretben mellékszakirányként is meghirdetésre kerülnek, ez összesen 16 órát jelent (6.-9. félévekben 4+4+4+4). A matematikának, illetve az alkalmazásoknak a modulokban nem szereplő területei témacsoportokban jelennek meg. Ezek összóraszáma 8 (6.-9. félévekben 2+2+2+2). Mindezek alapján egy hallgató számára következő választási lehetőségek vannak: egy fő- és mellékmodul, egy főmodul és két témacsoport, két főmodul (a tantervben szereplő speciális előadások terhére).

A szakirányú képzés további, egyik legfontosabb eleme a témalabor, melynek során a hallgatók konkrét témák szakirodalmát dolgozzák fel, modelleznek gyakorlati problémákat, és oldanak meg itt felmerülő matematikai feladatokat. Itt a hallgatók 16 órás kiméretben (6.-9. félévekben 4+4+4+4) a Karok által ajánlott kb. 100 téma közül választanak. A hallgató témavezetője kifejezetten nem a Matematika Intézetből való, munkáját egy Matematika Intézetbeli tutor segíti. A témalabor természetes módon alapozza meg a diplomamunkát.

A szakirányú képzés részét képezi a Modellalkotás szeminárium (7. és 8. félév). Ezen a Karokon vagy a BME-n kívüli szakember mutat be esetenként egy-egy alkalmazási matematikai, modellalkotási és megoldási esettanulmányt.

3. A matematikus képzés tantervi hálója

A műegyetemi hallgatók ma már az ún. kreditrendszerben végzik tanulmányaikat, erről részletesebben a 4. pontban olvashat. A leglényegesebb újdonsága a rendszernek az, hogy a tanterv nem teljesen merev, az egyes tantárgyak tanulmányozásának időbeli egymásra épülése bizonyos rugalmassággal a hallgató által „egyénileg” tervezhető. Kötöttségek természetesen azért itt is léteznek, ez a tantárgyak felvételi sorrendjét szabályozó „előtanulmányi rend”. Ezért a merev tanterv helyett csak egy olyan mintatantervet (vagy más kifejezéssel „tantervi hálót”) adunk meg, amely az elvárható előmeneteli sebességnek megfelelően - szemeszterenként 30 kreditpont felvételével - biztosítja, hogy 10 szemeszter elteltével kézbe kaphassa diplomáját.

3.1. A matematikus szak minta tanterve

A tárgyak részletes tematikái és a követelmények a Dékáni Hivatalban, illetve az Interneten a http://www.math.bme.hu címen megtekinthetők. Az ismertetőben szereplő táblázat szerinti, félévekre bontott modelltanterv betartása tehát nem kötelező, de az előtanulmányi rendet - vagyis azt, hogy az egyes tárgyak felvétele előtt mely tárgyakból kell vizsgajegyet, vagy félévközi jegyet szerezni - be kell tartani. Ezt a tárgyak részletes tematikái tartalmazzák. Azonos nevű előadás és gyakorlat esetén a gyakorlat felvétele nem előzheti meg az előadás felvételét.

3.2. Az alapozó képzés tantárgyi blokkjai

Analízis blokk:

Analízis ea. 1,2,3 (1.2.3. félévek, heti 4-4 óra, 5,5,6 kreditpontokkal)
Analízis gy. 1,2,3 (1.2.3.félévek, heti 4,2,2 óra, 4,2,2 kreditértpontokkal)
Komplex függvénytan ea. (3, félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Komplex függvénytan gy. (3. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Funkcionálanalízis ea. (4. félév, heti 4 óra, 4 kreditpont)
Funkcionálanalízis gy. (4. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Közönséges differenciálegyenletek ea. (4. félév, heti 3 óra, 3 kreditpont)
Közönséges differenciálegyenletek gy. (4. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Parciális differenciálegyenletek ea. (6. félév, heti 3 óra, 4 kreditpont)
Parciális differenciálegyenletek gy. (6. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)

Valószínűségszámítás blokk:

Valószínűségszámítás ea. 1,2 (3.4. félévek, heti 2-2 óra, 3-3 kreditpont)
Valószínűségszámítás gy. 1,2 (3.4. félévek, heti 2-2 óra, 2-2 kreditpont)
Matematikai statisztika ea. (5. félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Matematikai statisztika gy. (5. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Sztochasztikus folyamatok ea. (5. félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Sztochasztikus folyamatok gy. (5 félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)

Diszkrét matematika blokk:

Lineáris algebra ea. (1. félév, heti 4 óra, 4 kreditpont)
Linearis algebra gy. (1 félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Algebra ea. 1,2 (2.3. félév, heti 2-2 óra, 3-3 kreditpont)
Algebra gy. 1,2 (2.3. félév, heti 2-2- óra, 2-2- kreditpont)
Számelmélet (1 félév, heti 3 óra, 4 kreditpont)
Kombinatorika és gráfelmélet 1. (1 félév, heti 3 óra, 4 kreditpont)
Kombinatorika és gráfelmélet 2. ea. (2 félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Kombinatorika és gráfelmélet 2. gy. (2 félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Algoritmuselmélet (4. félév, heti 4 óra, 5 kreditpont)
Halmazelmélet és matematikai logika (5. félév, heti 4 óra, 5 kreditpont)

Geometria blokk:

Geometria ea. (2. félév, heti 4 óra, 5 kreditpont)
Geometria gy. (2. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Differenciálgeometria 1. ea (4. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Differenciálgeometria 1. gy. (4. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Differenciálgeometria 2. (5. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)

Számítógépes blokk:

Számítógépes implementációk 1.2.3.4. (1.2.3.4. félévek, heti 4,4,4,2 óra, 4,4,4,2 kreditpont)
Numerikus módszerek ea. (5. félév, heti 4 óra, 5 kreditpont)
Numerikus módszerek gy. (5. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Feladatmegoldó szeminárium1,2 (a blokkok közös anyagából;1.2 félévek, heti 2 óra, 2 kreditpont)

3.3. Kötelezően választható tárgyak listája

A 3-5. félévben félévközi teljesítéssel kötelezően választható heti 2 órás, 3 kreditpontos tárgyak biztosítják az átmenetet az alapozó és szakirányú képzés között. Az alábbiakban a jelenlegi ajánlatot közöljük; a következő három év során ez természetesen módosulhat:

- Elméleti fizika I-II-III.
- Kombinatorikus geometria
- Haladó mátrixanalízis
- Bevezetés a matematikai infrastruktúrába
- Konstruktív geometria számítógéppel
- Galois elmélet
- Bevezetés az információelméletbe
- Globális differenciálgeometria
- Véges testek és alkalmazásaik
- Ergodelmélet és dinamikai rendszerek

3.4. Szakirányú képzés

A 6-10. félévben kerül sor a modul rendszerű szakirányú képzésre.

Főszakirány modulok (a 2000-2001 tanév kínálata)

- Algebra és alkalmazásai (számítástudomány)
- Analízis és alkalmazásai (műszaki matematika, matematikai fizika)
- Operációkutatás és alkalmazásai (Közgazdasági matematika)
- Sztochasztika

Szakmai választható tárgyak:

A szakmai és közismereti választható tárgyak a 6.-9. szemeszterek folyamán kerülnek terítékre. Az egyes modulok keretén belül megtartott tárgyakon kívül egyéb, többnyire alkalmazás centrikus tárgyak is meghirdetésre kerülnek.

Közismereti választható tárgyak (az 1999-2000 tanév kínálata)

- Közgazdaságtan
- A matematika története
- A fizika története

3. 5. Témalabor

A hallgatók a 6. szemesztertől egy tutorhoz és egy témavezetőhöz rendelődnek. A tutor az egyetem egy matematikus oktatója, aki segít konfigurálni a felveendő modulokat és választható tárgyakat. A 6-9. félévben, heti 4 órában, a témalaborban a hallgatók konkrét témák szakirodalmát dolgozzák fel, modelleznek gyakorlati problémákat, és oldanak meg itt felmerülő matematikai feladatokat. A témalabornak lehet része egy tanuló- vagy kutatószeminárium. A témalabor természetes módon alapozza meg a diplomamunkát. Témavezető lehet az egyetem bármelyik oktatója. Mivel alkalmazott matematikusokat képzünk kívánatos, hogy a választott téma alkalmazás orientált legyen. Ezért szorgalmazzuk, hogy a Matematika Intézet oktatóin kívül mérnökök, fizikusok, közgazdászok is vezessenek témalabor munkát. Az alább következő listát az alkalmazott matematikus képzés akkreditálásakor állítottuk össze (1997-ben), természetesen a jövőben ez még változhat:

Témalabor témák:

- Többváltozós rendszerek irányítása
- Fuzzy, neurális és genetikus algoritmusok az irányítástechnikában
- 3D képfeldolgozás
- Beszédtömörítés
- Beszédszintézis
- Beszédfelismerés
- Multimédia rendszerek
- Többszörös hozzáférésű csatornák kódolása
- Adatvédelem a bankhálózatokban
- Univerzális forráskódolás torzítással
- Pénzügyi folyamatok előrejelzése
- Alakfelismerés neurális hálózatokkal
- Nagysebességű távközlő hálózatok forgalomszabályozása
- A jelfeldolgozás és a kódolás közös elemei
- Hibatűrő rendszerek matematikai vonatkozásai
- Mesterséges intelligencia
- Nyalábterjedési módszer alkalmazása az integrált optikában
- Végeselem módszer alkalmazása az integrált optikában
- Végeselem módszer alkalmazása a nemlineáris mágnese eszközök számításában
- Rácsmódszer alkalmazása a nemlineáris mágneses eszközök számításában
- Hálógenerálási algoritmusok végeselem és rácsmódszerekhez
- Adaptív jelfeldolgozás a híradástechnikában
- Adaptív szűrés
- Spektrumbecslés
- Illesztett szűrés és impulzuskompresszió
- Identifikáció a mobil rádiótechnikában
- Épületek termikus szimulációja hőáram hálózatos módszerrel
- Emberi test, ruházat, környezet termikus szimulációja hálózatos módszerrel
- Hőcserélők termikus szimulációja numerikus módszerrel
- Grafikus programkörnyezet
- Többváltozós függvények alkalmazása a kúszás folyamatának leírására
- Hőfolyamatok matematikai szimulációja a hőkezelési és a hegesztési technológiáknál
- Alakváltozási folyamatok szimulációja képlékeny alakításnál, gyors lefutású hőigénybevételeknél, tartós igénybevételeknél és túlfedéssel létrehozott kötéseknél
- Adaptív rendszerek konvergencia kérdései
- Irányítási algoritmusok vizsgálata
- Szélessávú távközlő hálózatok
- Optimalizálási algoritmusok a távközlésben
- Az anyagtudományban előforduló mikroszerkezeti folyamatok szimulációja
- Interaktív képes-szöveges károsodáselemző programrendszer kialakítása
- Villamos gépek és berendezések mágneses terének számítógépes analízise.
- Félvezetős szabályozott villamos hajtások állandósult és átmeneti üzemének vizsgálata.
- Kommunikációs hálózatok teljesítőképességi modellezése és elemzése.
- Kommunikációs hálózatok tervezése.
- Bonyolult rendszerek megbízhatósági modellezése és elemzése.
- Vízépítési művek méretezése a vízfolyások vízjárása strukturált sztochasztikus folyamatainak elemzésével
- Speciális matematikai modellek alkalmazása a vízépítési művek méretezésében
- Matematikai módszerek és modellek folyók és hullámtereik természetharmonikus rendezési munkáinak kialakításához.
- Völgyzárógátas tározók méretezése az átmenetvalószínűségek (Markov láncok) elméletével.
- Véletlen mechanikai rezgések és alkalmazásuk megbízhatósági vizsgálatokban.
- Stacionárius folyamatok extremális viselkedése.
- Optimális készletezés és más rokon sztochasztikus optimalizálások.
- A karbantartás és tömegkiszolgálás sztochasztikus modelljei.
- Hálózatok potenciálelmélete.
- A szekvenciális analízis alkalmazásai, pl. a térképeken bejelölt pontok megbízhatóságának ellenőrzésére.
- Fraktálok mérnöki problémákban.
- Matematikailag optimális felületek az építészetben.
- A matematikai statisztika és a valószínűségszámítás felhasználása közúti forgalomtechnikai feladatok megoldásában.
- Rúdszerkezetek számítása. Rácsos tartók, keretek, tartórácsok, kötélhálók elmozdulásainak és igénybevételeinek számítása.
- Végeselem-módszer. Peremérték-feladatok megoldási módszerei. Rúdszerkezetek, tárcsák, lemezek és héjak állapotjellemzőinek számítása.
- Szerkezetek stabilitáselmélete. Az elemi katasztrófaelmélet alapjai, stabilitásvesztési típusok a potenciális energia függvényének vizsgálata alapján, tökéletlenségérzékenység.
- Potenciál-elmélet.
- Felszín alatti vízmozgások numerikus modellezése.
- Áramlási- és transzportfolyamatok.
- Áramlási folyamatok irányítása.
- Felügyelet, irányítás
- Folyamatok és gyártóeszközök tervezése
- Robusztus modellreferenciás irányítás
- Méréstechnika, koordináta méréstechnika, adatfeldolgozási algoritmusok
- Gyártórendszerek és elemeik off-line programozása
- Bonyolult felületek leírása és megmunkálása
- Mesterséges intelligencia a tervezésben
- Neurális hálózatok
- Fuzzy rendszerek
- A mozgó pont és a merev test vektorkinematikája.
- Az érintőszög-eljárásos vasúti ívszabályozás számítógépes alkalmazása helyszínrajzi kötöttségek kielégítésére.
- Hézagnélküli vasúti vágányok állékonysági vizsgálata.
- A vasúti pálya és jármű dinamikai modellezése.
- Durvaszemcsés közegek belső erőjátéka.
- A gélesedés modellezése a perkoláció elmélet alapján.
- Szilárd részecskék ülepedésének elméleti és kísérleti vizsgálata a méreteloszlás meghatározásának érdekében.
- Reakció-diffúziós folyamatok számítógépes szimulációja.
- Számítógépes képfeldolgozás bonyolult kémiai mintázatok jellemzésére.
- Molekulapálya számítások.
- Vegyipari műveletek modellezése és irányítása.
- Biomérnöki műveletek modellezése és irányítása.
- Feszültségoptikai képek 3D feldolgozása
- Mechanikus hajtásrendszerek statikai és dinamikai modellezése
- Jármű rendszerdinamikai szimuláció

3.6. Diplomamunka

A 10. szemeszterben készül el a diplomamunka.

4. Kreditrendszer

4.1 Alapelvek

A Budapesti Műszaki Egyetemen az 1993/94-es tanévtől felmenő rendszerben bevezették a kreditrendszerű oktatást. Az elfogadott rendszer alapelveit és fontosabb elemeit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze.

A kreditrendszer a hallgatói munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál. A kreditpont a tantervben szereplő kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakra fordítandó átlagos hallgatói munkamennyiség egysége.

A kreditrendszerű képzés szóhasználatában a szemeszter és a félév két különböző fogalom: A szemeszter a diploma megszerzéséhez szükséges tanulmányi munka előírt része (pl. okleveles mérnök esetén 1/10 része). A félév kifejezés szorgalmi időszakot (pl. 15 hét) és vizsgaidőszakot (pl. 6 hét) takar. A szemeszter tehát egy adott munkamennyiséget, a félév pedig időtartamot jelöl.

A kreditpont az adott tárgyra fordítandó munkamennyiséget fejezi ki, azaz az előadási órákon kívül a gyakorlatok, laborok, házi feladatok, vizsgára készülés együttes munkaigényét adja meg. A kredit megszerzése az adott tárgy félévközi és vizsgakövetelményeinek maradéktalan teljesítését jelenti.

A kredit rendszerű képzés fogalomkörébe tartozik még az ún. kritérium-feltétel, ami a továbbhaladáshoz kötelezően előírt, de kreditponthoz nem kapcsolt tantárgyak vagy egyéb feltételek teljesítését jelenti.

A kötelező tárgyak felvételének sorrendjét, kötelező érvényű előtanulmányi rend határozza meg.

5. A minősítés feltételei

a) Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

Az 1-9. szemeszterben a vizsgák száma félévenként tipikusan 5, de legfeljebb 6, kredit értéke 30. Az abszolutórium feltétele 270 kreditpont megszerzése 15 szemeszter alatt és az eredményes diplomatervezési gyakorlat. Szigorlatok: A szakirányú képzés megkezdésének (és természetesen az abszolutórium megszerzésének) feltétele két szigorlati vizsga sikeres letétele. Az egyik szigorlat az Analízis és a Valószínűségszámítás blokkok anyagának ismeretét ellenőrzi, a másik a Diszkrét matematika, Geometria és Számítógépes matematika blokkokét.

b) A diplomamunka követelményei:

i) vagy tartalmazzon új önálló matematikai eredményt,

ii) vagy tartalmazza egy gyakorlati probléma teljes megoldási folyamatát (modellezés, irodalmazás, matematikai problémák megfogalmazása és - esetleg számítógéppel segített - megoldása), amely bizonyítja, hogy a hallgató képes önállóan matematikus munkakör betöltésére.

c) A záróvizsga típusa, tantárgya, eredményének kiszámítási módja:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

- összesen 270 kreditpont elérése és a szigorlatok eredményes letétele,
- egy idegen nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga,
- valamint a mintatantervben szereplő összes kritérium jellegű feltétel teljesítése (pl. testnevelés).

A záróvizsga részei:

- diplomamunka megvédése,
- két modul (8 tantárgy) anyagából két komplex szakmai vizsga.
Az oklevél minősítését a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 22. §-a határozza meg.

Meghívó
A BME Matematika Intézet Algebra Tanszéke és az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 2016. február 24-én, 10.00 órai kezdettel tudományos napot rendez SCHMIDT E. TAMÁS tiszteletére, 80-adik születésnapja alkalmából.
Előadók: Czédli Gábor és Pham Ngoc Ánh.
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, H. épület, 607-es terem. >>>
PhD értekezés nyilvános vitája
Rozgonyi Eszter Some problems related to the additive representation functions című PhD értekezésének nyilvános vitája 2016. február 3-án szerdán 10:30 órakor lesz a BME H épület VI. emelet 607 teremben. >>>
Díj
Tóth Imre Péter, a Sztochasztika Tanszék docensének An Expansion Estimate for Dispersing Planar Billiards with Corner Points című, Jacopo De Simoi-val közös cikke az Annales Henri Poincare folyóirat 2014-es Distinguished Paper Award-ját kapta.
Az Akadémia honlapján
A Magyar Tudományos Akadémia honlapján jelent meg Rónyai Lajos professzor (Algebra Tanszék) 30 év múlva: kiemelkedő eredmény a számítástudományban című ismeretterjesztő írása, mely az alábbi linken elérhető. >>>
Kiemelt doktori ösztöndíj
A Matematika és Számítástudomány Doktori Iskola pályázatot hirdetett kiemelt doktori ösztöndíjra a 2015/16-os tanév első félévére. Ezzel kívánjuk elismerni a kiemelkedően teljesítő PhD-hallgatókat és ösztönözni a versengést a doktoranduszok között. A 2015 őszi pályázat nyertese az Analízis Tanszék doktorandusza, Virosztek Dániel. A kiváló szakmai teljesítményhez gratulálunk, további munkájában sok sikert kívánunk.
Alkalmazott Matematikai Nap a BME Matematika Intézet szervezésében
Időpont: 2015. október 26. 16:00 - 18:00
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem QBF09 terem (Q épület)
16:00 Alfio Quarteroni (Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne Politecnico di Milano) Mathematical models and their impact on our daily life
17:00 Tél Tamás (ELTE Elméleti Fizikai Tanszék MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport) Klímaváltozás káoszos szemmel

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, Domokos Gábor, Horváth Miklós, Károlyi György.
További részletek az alábbi linken: >>>
Doktorandusz hallgatónk sikere
A BME Kutatói Pályázat - 2015 a PhD hallgatóknak kiírt egyetemi szintű megmérettetés. A pályázat mindkét első díjazottja a TTK hallgatója. Egyikük Kolossváry István (témavezető Simon Károly, Sztochasztika Tanszék). További részletek az alábbi linken: >>>
Kutatók Éjszakája a Matematika Intézetben
A Matematika Intézet az idén is bekapcsolódik a Kutatók Éjszakája programsorozatba. A részletek az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg: >>>
A BME rangsorolása matematikai területen
A QS World University Rankings a világ egyetemeinek szakmai rangsorolásával foglalkozik. A Rankings by Subject 2015 - Mathematics felmérésben a BME a 201-250. helyre került. További részletek az alábbi linken. >>>
OTKA pályázatok
A 2015/1 K kategóriában nyert Rónyai Lajos: Algebra és algoritmusok című pályázata (összesen 9 nyertes pályázat), a 2015/1 PD kategóriában pedig Gazdag-Tóth Boglárka: Globális optimalizálási módszerek elhelyezési feladatok megoldására című pályázata. >>>
Részvételünk európai úniós kutatási programban
2015 áprilisában Magyarország is csatlakozott az Európai Únió által finanszírozott COST Action MP-1405 kutatási programhoz, melynek cime: Quantum structure of spacetime (QSPACE). A program magyarországi koordinátora Etesi Gábor (Geometria Tanszék), nála lehet érdeklődni a részletekről. A program honlapja megtekinthető az alábbi linken. >>>
Volt hallgatónk kiemelkedő eredménye
Kőrösi Attila, aki a BME TTK-n kapott matematikus diplomát (most a BME TMIT-en dolgozik) társszerzője egy Nature Communications-cikknek, melyben játékelméleti eszközökkel vizsgálták a nagy hálózatokban való navigáció hatékonyabbá tételét. Az eredmény komoly visszhangot váltott ki, az MTA honlapján a hírek között ismerteti a publikáció alapgondolatait. További részletek az alábbi linken. >>>
Ösztöndíj
A 2015-ös fordulóban a Matematika Intézet két fiatal kutatója, Sándor Csaba és Vető Bálint (Sztochasztika Tanszék) Bolyai Ösztöndíjat kapott.
Konferencia
Stochastics and Interactions címmel konferenciát rendezünk Tóth Bálint professzor (Sztochasztika Tanszék) 60-dik születésnapja alkalmából. A konferenciát július 21-e és 24-e között tartjuk a Rényi Intézetben. További részletek az alábbi linken. >>>
PhD értekezés nyilvános vitája
Horváth Illés Random Processes with Long Memory című PhD értekezésének nyilvános vitája 2015. július 8-án szerdán 16:00 órakor lesz a BME, H épület VI. emelet 607 teremben. >>>
Mesterszintű Operációkutatási Szakemberképzés továbbképzés
A BME-n 2015 őszén is induló szakirányú továbbképzési program Magyarország egyetlen operációkutatási posztgraduális képzése. A programot a BME TTK Optimalizálási Kutatócsoportja szervezi. A program 4 szemeszteres, ez magában foglalja a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozat elkészítését is.

A képzés szervezési formája részidős képzés, levelező munkarendben. A hallgatók a képzés során a mintatantervben meghatározott előadásokon, gyakorlatokon vesznek részt, valamint témalabori munkát folytatnak.

A képzés erőteljesen alkalmazás-orientált: nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett a hallgatók megtanuljanak valós optimalizációs helyzetekben modelleket készíteni, az adott modellre algoritmusokat fejleszteni, valamint az algoritmus számítógépes implementációjára is képesek legyenek. Ennek érdekében a második félévtől kezdve minden félévben a hallgatók önálló munkát nyújtanak be valamely a saját szakterületükön felmerülő problémával kapcsolatban. >>>

Ösztöndíj
Vető Bálint (Sztochasztika Tanszék) két évre elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Posztdoktori Kutatói Programjának keretében a posztdoktori támogatást. Ezt az ösztöndíjat körülbelül 90-en kapták meg idén az összes tudomány, tehát nem csak a természettudomány területéről együttesen.
Díj
Szabó Botond (Sztochasztika Tanszék) megkapta a Willem R. van Zwet díjat, amit Hollandiában a legjobb operációkutatási vagy statisztikai témában írt PhD dolgozatra adnak. >>>
Kinevezés
Tóth Bálint professzort (Sztochasztika Tanszék) az Annals of Applied Probability c. folyóirat főszerkesztőjévé nevezték ki a 2016-18 periódusra. Az Annals of Applied Probability a valószínűségszámítás egyik legrangosabb nemzetközi folyóirata, amit az Institute of Mathematical Statistics (IMS) ad ki. >>>
Díj
Némedy Varga Andás (témavezetője Bálint Péter) megnyerte a Statical Properties of Dynamical Systems LMS-CMI Research School (Loughborough, 13-17 April 2015) keretében megrendezett LMS 150th Anniversary Competition-t. A résztvevő fiatal kutatók kéziratokkal nevezhettek, majd négy kiválasztott előadást is tarthatott. További információk az alábbi linken. >>>
Állás
Az Algebra Tanszék pályázatot hirdet Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére. Részletek az alábbi linken. >>>
PhD védés
Mészáros Tamás Algebraic Phenomena in Combinatorics: Shattering-Extremal Families and the Combinatorial Nullstellensatz című PhD értekezésének nyilvános vitája április 27-én hétfőn 9 órakor lesz a CEU (V. Zrínyi u. 14) 310/A termében. >>>
Elhunyt Szász Gábor
Életének 89. évében, 2015. február 26-án elhunyt Szász Gábor, a matematikai tudomány doktora, a BME Algebra Tanszék jogelődjének, a BME Közlekedésmérnöki Kar Matematika Tanszékének volt vezetője. Főbb tudományos eredményeit a félcsoportok és a hálók algebrai elméletében érte el. Német, angol, francia nyelvre is lefordított Hálóelmélet című könyve akadémiai nívódíjat kapott. Aktív tankönyvírási tevékenységének eredményeként születtek meg igen népszerű Matematika I, Matematika II és Matematika III című tankönyvei. >>>
Bolyai-díj
Barry Simon amerikai matematikusnak ítélték oda az MTA nemzetközi Bolyai-díját. >>>
PhD védés
Ladics Tamás Operator splitting for reaction-diffusion problems című PhD értekezésének munkahelyi vitája 2015. március 25-én szerdán 17 órakor lesz a T.603-ban.
Kitüntetés
Csiszár Imre akadémikus, a Sztochasztika Tanszék Professor Emeritus munkatársa kapta információelméleti munkásságáért a Hamming-medált. >>>
PhD védés
Kiss Gergely Linear functional equations című doktori értekezésének nyilvános vitája 2015 február 27-én 14:00-kor lesz az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb Kari tanácstermében (7.21). >>>
Matematika Verseny az Alfa honlapon
A BME Alfa honlapon elindult egy középiskolásoknak szóló matematika pontverseny. További információk az alábbi linken. >>>
PhD védés
Szántó András Complementarity in Quantum Systems című doktori értekezésének nyilvános vitája 2015 január 23-án 14:00-kor lesz a BME H ép. VI. em. 607 teremben. >>>
Alkalmazott Matematikai Nap
Október 9-10-én Alkalmazott Matematikai Napot rendez a Matematika Intézet. A részletes program megtekinthető az alábbi linken. >>>
Habilitációs előadás
Ferenczi Miklós (Algebra Tanszék) A Boole-algebra fogalomról logikai megközelítésben című habilitációs elődása a K épület fsz. 87-ben lesz október 16-án 9 órakor. >>>
Nagydoktori védés
Ferenczi Miklós (Algebra Tanszék) Reprezentációelmélet logikai eredetű relativizált halmazalgebrákra alapozva c. nagydoktori értekezésének nyilvános vitája 2014. szeptember 30-án de. 10:30 órakor lesz az MTA Székháza III. emeleti Kupolatermében (Bp. V. Széchenyi István tér 9.)
Erdős Pál-díj
2014-ben Pete Gábor, a Sztochasztika Tanszék félállású docense kapta az Erdős Pál-díjat. A korábbi díjazottak közt van Lovász László és Szemerédi Endre is. >>>
Abel-díj
Az idei Abel-díjat Yakov Sinai kapta. A május 21-i díjátadó ünnepségen az egyik méltató előadást Szász Domokos, a Sztochasztika Tanszék emeritus professzora tartotta. >>>
Kürschák József (1864 - 1933)
150 éve született (81 éve halt meg) a műegyetemi rektorok egyike: Kürschák József világhírű matematikus. Emlékét a rektori tanácsteremben színes festmény, a H épületben pedig a 406-os tanterem elnevezése és emléktáblája őrzi. Kürschák József kimagasló tanítványa Kőnig Dénes, akié Gallai Tibor, akié Lovász László és sokan mások. További információ nyerhető a História-Tudósnaptár honlapjáról. >>>
A The Washington Post cikke Kornai András tanulmányáról
Kornai András (Algebra Tanszék) internetes nyelvhasználatról, a világhálón megjelenő nyelvekről, jellemzőikről közölt Digitális nyelvhalál c. tanulmányát ismerteti a The Washington Post alábbi cikke. >>>
Szakbizottsági elnökség a Bernoulli Society-ben
A Bernoulli Society CCSP Bizottsága (Committee for Conferences on Stochastic Processes) elnökévé választották Tóth Bálintot, a Sztochasztika Tanszék egyetemi tanárát a 2014-2015-ös időszakra. A nagy szakmai tekintélyű bizottság tevékenységéről az alábbi linken lehet tájékozódni. >>>
Díj
Laure Dumaz, aki un. cotutelle keretében a BME Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola és az Université Paris-Sud Orsay Matematika Doktori iskolájának közös doktrorandusza volt (témavezetők: Tóth Bálint (Budapest), Wendelin Werner (Paris)) 2012. decemberben védte meg PhD dolgozatát Párizsban, majd 2013. szeptemberben kapta meg a BME PhD fokozatát is. A Párizsi Egyetemek Rektorátusa (Chancellerie des universités de Paris) Laure doktori dolgozatát a legmagasabb elismerésben részesítette: Prix attribué par la Chancellerie des universités de Paris, année 2013. Ilyenből évente összesen 44-et osztanak, ezen belül kettőt matematikai témáju dolgozatra. A díjat 2013. december 2-án adták át a Sorbonne-on. >>>
Angol MSc
December 6-án 13 órától 16 óráig a H épület 406-os termében nyílt napot tartunk az angol nyelvű MSc képzésről. Részletek az alábbi linken. >>>
Alkalmazott Matematikai Nap
A BME Nyílt Nap keretében november 22-én a Matematika Intézet megrendezi az Alkalmazott Matematikai Napot, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A programban a BME több karáról meghívott igen rangos előadók beszélnek mindenki számára érthetően a matematika szakterületükhöz fűződő alkalmazásairól. Helyszín a H. épület VI. emelet 607-es terme. A részletes program megtekinthető az alábbi linken. >>>
Kutatók éjszakája a Matematika Intézetben
Szeptember 17-én pénteken 18 és 21 óra között a H épület VI. emeletén lesznek a Kutatók éjszakája rendezvénysorozatban a Matematika Intézet által szervezett programok. Sok érdekességet lehet majd látni, pl. Sándor Csaba előadását az ikerprímekről (19-20 H.601, 21-22 ChMax), Tasnádi Tamás interaktív bemutatóját a VI. emeleti előtérben Rend és rendezetlenség címmel, a H.601-ben pedig látványos számítógépes bemutatót Interaktív Mathematica címmel. >>>
Kitüntetés
Csiszár Imre akadémikust, a Sztochasztika Tanszék Professor Emeritus munkatársát az Orosz Tudományos Akadémia Kalinyingrádban Dobrusin díjjal tüntette ki. >>>
Kitüntetés
Petz Dénes, az Analízis Tanszék professzora, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült a kvantumelmélet matematikai megalapozásában végzett úttörő munkásságáért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematikai Intézetének fejlesztésében és a szakmai utánpótlás nevelésében játszott kiemelkedő szerepéért.
Hajós György Matematika Verseny
A 35. Hajós György Matematika Versenyen 1. helyezést ért el a BME GTK csapata (Havlik Tamás, Morapitye Sunil, Várnai Péter, Zsámboki Richárd), 5. helyezést ért el a BME VIK csapata (Berghammer Tamás, Gaál Marcell, Garamvölgyi Péter, Palincza Richárd) és 6. helyezést a BME VBK csapata (Cseri Levente, Janzsó Péter Zoltán, Le Ba Thong, Tarjáni Ariella Janka).
A csapatokat V. Nagy Éva (Differenciálegyenletek Tanszék) és Szilágyi Brigitta (Geometria Tanszék) vezette. >>>
BME matematika oktatás a világ élvonalában
A brit Quacquarelli Symonds cég tematikus felsőoktatási rangsorában a matematikai képzések közt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kiemelkedő eredményt ért el, a 151-200. helyre sorolták. A rangsort a tudományos munkák idézettsége, valamint akadémiai és a munkáltatói vélemények alapján, több mint hetvenezer megkérdezett válaszait összesítve állították össze. >>>
PhD védés
Rudas Anna Asymptotic behaviour of random growing trees c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2013 május 16-án 14:30-kor lesz a BME K épület KF81 teremben. >>>
PhD védés
Móra Péter Random and deterministic fractals c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2013 május 16-án 16:00-kor lesz a BME K épület KF82 teremben. >>>
PhD védés
Nándori Péter Asymptotic properties of the Lorentz process and some closely related models c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2013 május 15-én 16:00-kor lesz a BME K épület KF87 teremben. >>>
Díj

Dr. Morvai Gusztáv, az MTA-BME Sztochasztika Kutatócsoport tudományos főmunkatársa a Cseh Tudományos Akadémia Kybernetyka című folyóirata által alapított "Editor's Award" díjat kapta a következő cikkéért:

G. Morvai and B. Weiss. A note on prediction for discrete time series. Kybernetika 48 (2012), 4, 809-823.

A díjjal a folyóirat szerkesztőbizottsága az elmúlt egy évben publikált legkiválóbb két cikket díjazza. Morvai Gusztáv a díj első díjazottja. >>>

Kitüntetés
Dr. Szántai Tamás, a Differenciálegyenletek Tanszék egyetemi tanára a Magyar Operációkutatási Társaság Egerváry-díját kapta 2012-ben, amelyet a veszprémi VOCAL Konferencia bankettjén 2012. december 13-án vehetett át. >>>
Konferencia
A Magyar Operációkutatási Társaság szervezi a XXX. Magyar Operációkutatási Konferenciát 2013. június 10-13-a között. A konferencia szervezésében a BME Differenciálegyenletek Tanszékének több munkatársa vesz részt. >>>
PhD védés
Komjáthy Júlia Asymptotic Behavior of Markov chains and Networks: Fluctuations, mixing properties and modeling hierarchical networks c. doktori értekezésének nyilvános védése 2012 december 5-én 16:15-kor lesz a BME K épület fszt. 82 teremben.
PhD védés
Ruppert László Efficient State Estimation for Quantum Systems c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2012 október 16-án 13:00-kor lesz a BME H épület 3. emelet 36 teremben. >>>
Díj
Az Annales Henri Poincaré folyóirat díját veheti át Dániában, az International Association for Mathematical Physics XVII. kongresszusán Bálint Péter és Tóth Imre Péter, a Magyar Tudományos Akadémia - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Sztochasztika Kutatócsoport tagjai. >>>
PhD védés
Bárány Balázs Dimension Theory of Non-conformal Attractors and Overlapping Self-similar Sets c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2012 június 20-án 16:30-kor lesz a BME K épület földszint 82 (KF82) teremben. >>>
Kitüntetés
A BME Szenátusa Dr. Szántai Tamást, a Differenciálegyenletek Tanszék egyetemi tanárát József Nádor Emlékérem kitüntetésben részesítette. A kitüntetés átadására 2012. május 26-án (szombaton) a BME Szenátus ünnepi nyilvános ülésén kerül sor, amely 10 órakor kezdődik az Aulában.
Erdős Pál díj
Az MTA Matematikai Tudományok Osztálya Balázs Mártonnak, a Sztochasztika Tanszék docensének ítélte oda a 2012-es Erdős Pál díjat. >>>
PhD védés
Farkas Barnabás Combinatorics of Borel ideals c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2012 április 10-én 16:00-kor lesz a BME K épület földszint 81 (KF81, régi nevén Ka60) teremben. >>>
PhD védés
Kovács Benedek Parameter estimation of dynamical systems c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2012 március 23-án 14:00-kor lesz a BME K épület földszint 82 (KF82) teremben. >>>
Díj
Fritz József akadémikus (Differenciálegyenletek tanszék) március 15-e alkalmából a nem-egyensúlyi statisztikus fizika matematikai elméletének megalkotásáért és a statisztikus alakfelismeréssel kapcsolatos kutatásaiért Széchenyi díjat kapott.
Oktatók Hallgatói Véleményezésének eredményei
OHV toplistás oktatóink a 2010/11 tanév 2. félévében (BME-n belüli helyezés, név, tanszék, válaszadók száma, átlag):
- 8. Kónya Ilona Analízis 68 4,84
- 14. Dr. Balázs Márton Sztochasztika 57 4,80
- 20. Dr. Csákány Anikó Sztochasztika 165 4,75
- 30. Dr. Tasnádi Tamás Analízis 56 4,67
- 34. Orlovits Zsanett Differenciálegyenletek 152 4,66
- 41. Dr Lángi Zsolt Geometria 83 4,63
- 57. Bárány Balázs Sztochasztika 35 4,58
- 69. Dr. Barabás Béla Sztochasztika 259 4,55
- 75. Dr. Bálint Péter Differenciálegyenletek 51 4,53
- 83. Dr. Nagy Attila Algebra 31 4,52
- 99. Dr. Pitrik József Analízis. 41 4,46
Akadémiai Nívódíj
A magyar tudomány ünnepe alkalmából november 14-én hétfőn átadták a 2011-es Akadémiai Nívódíjakat. Ezek egyikét a Formal methods in computing c. kötet szerkesztői, Ferenczi Miklós (Algebra Tanszék), Pataricza András (VIK MIT) és Rónyai Lajos (Algebra Tanszék) kapták. Az eseményről az alábbi linken olvasható híradás: >>>
VB arany
A Tantrix logikai és stratégiai játék világbajnokságának győztese Kovács Péter matematikus MSc hallgatónk, második helyezettje (és tavalyi világbajnoka) Mikulán Attila, korábbi hallgatónk. >>>
BMe Kutatói Pályázat
A 2011-es BMe Kutatói Pályázaton a PhD hallgató kategóriában a Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola két hallgatója ért el kiemelkedő helyezést: Tóth Ágnes (SZIT, témavezető: Simonyi Gábor) III. díjat, Komjáthy Júlia (Sztochasztika Tanszék, témavezető: Simon Károly) "nyilvános megjelenés"-t nyert. >>>
Díj
A drezdai Max Planck Intézetben augusztusban rendezett Weak Chaos, Infinite Ergodic Theory and Anomalous Dynamics workshopon Borbély Gábor matematikus MSc-s diák System of Two Falling Balls poszter prezentációja elnyerte a kiosztott három WCHAOS11 Poster Award egyikét. (Az eredmény közös Bálint Péterrel és Némedy Varga Andrással.)
Kitüntetés
2011. március 1-én a Francia Köztársaság miniszterelnöke François Fillon, Dr. Moson Péter nemzetközi rektorhelyettesnek az "Akadémiai Pálma Rendjének Lovagja" (Grade de Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques) fokozatát adományozta. A kitüntetést 2011. június 30-án a François Laquièze, a Francia Nagykövetség Kulturális és Együttmködési Tanácsosa, a Francia Intézet Igazgatója adta át.
Díj
Pete Gábor, a Sztochasztika Tanszék docense nyerte el másodmagával a University of Cambridge Rollo Davidson díját. >>>
MTA támogatás
2012 és 2016 között az MTA 54 akadémiai kutatócsoportot támogat, köztük a Sztochasztika tanszéken működő Sztochasztika kutatócsoportot, melynek vezetője Tóth Bálint. >>>
Kitüntetések
2011.május 28-án az Ünnepi szenátusi ülésen intézetünk két munkatársát tüntették ki:

Lukács Erzsébet, az Algebra Tanszék docense, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett elismerésben részesült magas szinvonalú oktatói munkájáért és a matematikus oktatásszervezésben végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Sófalvi Anikó a Stoczek József Érdemérmet vehette át az egyetem fejlődése érdekében végzett sokéves munkájáért.

OHV
A Matematika Intézet oktatóinak hallgatói értekelése az alábbi linken található. >>>
VB arany
A Tantrix logikai és stratégiai játék világbajnokságának győztese Mikulán Attila, idén végzett matematikus hallgatónk. >>>
Doktorrá avatás
Szeptember elsején az ünnepélyes tanévnyitón kitüntetéses doktorrá avatták hajdani diákunkat, Rácz Balázst. Az alábbi linken leírás és fényképek is találhatók az eseményről. >>>
Kitüntetés
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült március 15. alkalmából Járai Antal, az Analízis Tanszék félállású egyetemi tanára.

lispweb@math.bme.hu