FŐOLDAL      MUNKATÁRSAK      TÁRGYAK      SZEMINÁRIUMOK      BEJELENTKEZÉS   

Matematikus felvételi tájékoztató

Tartalomjegyzék

1. Bevezető

2. A matematikus képzés tantervi irányelvei

3. A matematikus képzés tantervi hálója

3.1. A matematikus szak minta tanterve
3.2. Az alapozó képzés tantárgyi blokkjai
3.3. Kötelezően választható tárgyak listája
3.4. Szakirányú képzés
3.5. Témalabor
3.6. Diplomamunka

4. Kreditrendszer

4.1. Alapelvek

5. A minősítés feltételei

1. Bevezető

Alkalmazott matematikusokra több évtizede komoly társadalmi igény mutatkozik Magyarországon. A Budapesti Műszaki Egyetemen természetes módon adott az a kitűnő mérnöki kultúra és az alkalmazási háttér, mely ehhez a szakhoz alapvetően szükséges. A képzés célja, hogy a végzett matematikusok vagy kutatók legyenek, vagy olyan munkakörökben dolgozzanak, melyek gyakorlati problémák iránt érzékeny alkotó matematikusokat igényelnek. A diplomát szerzett matematikusok felvételt nyerhetnek a kar „Alkalmazott matematika” szakon indított doktori (Ph.D.) programjaira.

A matematikus képzést a BME Természettudományi Kar Matematika Intézete gondozza.

2. A matematikus képzés tantervi irányelvei

A képzés két részből áll. Az 1-5. félév egy közös alapozó képzés, és a 6-10. félév a szakirányú képzés. Az alapozó képzés tantárgyai: analízis, komplex függvénytan, közönséges differenciálegyenletek, parciális differenciálegyenletek, funkcionálanalízis, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, sztochasztikus folyamatok, lineáris algebra, algebra, számelmélet, kombinatorika és gráfelmélet, algoritmuselmélet, halmazelmélet és matematikai logika, geometria, differenciálgeometria, számítógépes implementációk, numerikus módszerek. A matematikus szakra felvettek mögött tipikusan ma már nincs meg az a feladatmegoldó háttér, ami korábban feltételezhető volt. Ezért az alapozó képzés első két félévében egy feladatmegoldó szeminárium is szerepel.

A szakirányú képzés (6.-10. félév) modul rendszerű, amelyben jelenleg 4 modul (főszakirány) van; ezek összóraszáma 24 (6.-9. félévekben 6+6+6+6). A négy modul: Algebra és alkalmazásai modul, Analízis és alkalmazásai modul, Operációkutatás és alkalmazásai modul, Sztochasztika modul. A modul előadások csökkentett kiméretben mellékszakirányként is meghirdetésre kerülnek, ez összesen 16 órát jelent (6.-9. félévekben 4+4+4+4). A matematikának, illetve az alkalmazásoknak a modulokban nem szereplő területei témacsoportokban jelennek meg. Ezek összóraszáma 8 (6.-9. félévekben 2+2+2+2). Mindezek alapján egy hallgató számára következő választási lehetőségek vannak: egy fő- és mellékmodul, egy főmodul és két témacsoport, két főmodul (a tantervben szereplő speciális előadások terhére).

A szakirányú képzés további, egyik legfontosabb eleme a témalabor, melynek során a hallgatók konkrét témák szakirodalmát dolgozzák fel, modelleznek gyakorlati problémákat, és oldanak meg itt felmerülő matematikai feladatokat. Itt a hallgatók 16 órás kiméretben (6.-9. félévekben 4+4+4+4) a Karok által ajánlott kb. 100 téma közül választanak. A hallgató témavezetője kifejezetten nem a Matematika Intézetből való, munkáját egy Matematika Intézetbeli tutor segíti. A témalabor természetes módon alapozza meg a diplomamunkát.

A szakirányú képzés részét képezi a Modellalkotás szeminárium (7. és 8. félév). Ezen a Karokon vagy a BME-n kívüli szakember mutat be esetenként egy-egy alkalmazási matematikai, modellalkotási és megoldási esettanulmányt.

3. A matematikus képzés tantervi hálója

A műegyetemi hallgatók ma már az ún. kreditrendszerben végzik tanulmányaikat, erről részletesebben a 4. pontban olvashat. A leglényegesebb újdonsága a rendszernek az, hogy a tanterv nem teljesen merev, az egyes tantárgyak tanulmányozásának időbeli egymásra épülése bizonyos rugalmassággal a hallgató által „egyénileg” tervezhető. Kötöttségek természetesen azért itt is léteznek, ez a tantárgyak felvételi sorrendjét szabályozó „előtanulmányi rend”. Ezért a merev tanterv helyett csak egy olyan mintatantervet (vagy más kifejezéssel „tantervi hálót”) adunk meg, amely az elvárható előmeneteli sebességnek megfelelően - szemeszterenként 30 kreditpont felvételével - biztosítja, hogy 10 szemeszter elteltével kézbe kaphassa diplomáját.

3.1. A matematikus szak minta tanterve

A tárgyak részletes tematikái és a követelmények a Dékáni Hivatalban, illetve az Interneten a http://www.math.bme.hu címen megtekinthetők. Az ismertetőben szereplő táblázat szerinti, félévekre bontott modelltanterv betartása tehát nem kötelező, de az előtanulmányi rendet - vagyis azt, hogy az egyes tárgyak felvétele előtt mely tárgyakból kell vizsgajegyet, vagy félévközi jegyet szerezni - be kell tartani. Ezt a tárgyak részletes tematikái tartalmazzák. Azonos nevű előadás és gyakorlat esetén a gyakorlat felvétele nem előzheti meg az előadás felvételét.

3.2. Az alapozó képzés tantárgyi blokkjai

Analízis blokk:

Analízis ea. 1,2,3 (1.2.3. félévek, heti 4-4 óra, 5,5,6 kreditpontokkal)
Analízis gy. 1,2,3 (1.2.3.félévek, heti 4,2,2 óra, 4,2,2 kreditértpontokkal)
Komplex függvénytan ea. (3, félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Komplex függvénytan gy. (3. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Funkcionálanalízis ea. (4. félév, heti 4 óra, 4 kreditpont)
Funkcionálanalízis gy. (4. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Közönséges differenciálegyenletek ea. (4. félév, heti 3 óra, 3 kreditpont)
Közönséges differenciálegyenletek gy. (4. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Parciális differenciálegyenletek ea. (6. félév, heti 3 óra, 4 kreditpont)
Parciális differenciálegyenletek gy. (6. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)

Valószínűségszámítás blokk:

Valószínűségszámítás ea. 1,2 (3.4. félévek, heti 2-2 óra, 3-3 kreditpont)
Valószínűségszámítás gy. 1,2 (3.4. félévek, heti 2-2 óra, 2-2 kreditpont)
Matematikai statisztika ea. (5. félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Matematikai statisztika gy. (5. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Sztochasztikus folyamatok ea. (5. félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Sztochasztikus folyamatok gy. (5 félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)

Diszkrét matematika blokk:

Lineáris algebra ea. (1. félév, heti 4 óra, 4 kreditpont)
Linearis algebra gy. (1 félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Algebra ea. 1,2 (2.3. félév, heti 2-2 óra, 3-3 kreditpont)
Algebra gy. 1,2 (2.3. félév, heti 2-2- óra, 2-2- kreditpont)
Számelmélet (1 félév, heti 3 óra, 4 kreditpont)
Kombinatorika és gráfelmélet 1. (1 félév, heti 3 óra, 4 kreditpont)
Kombinatorika és gráfelmélet 2. ea. (2 félév, heti 2 óra, 3 kreditpont)
Kombinatorika és gráfelmélet 2. gy. (2 félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Algoritmuselmélet (4. félév, heti 4 óra, 5 kreditpont)
Halmazelmélet és matematikai logika (5. félév, heti 4 óra, 5 kreditpont)

Geometria blokk:

Geometria ea. (2. félév, heti 4 óra, 5 kreditpont)
Geometria gy. (2. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Differenciálgeometria 1. ea (4. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Differenciálgeometria 1. gy. (4. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Differenciálgeometria 2. (5. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)

Számítógépes blokk:

Számítógépes implementációk 1.2.3.4. (1.2.3.4. félévek, heti 4,4,4,2 óra, 4,4,4,2 kreditpont)
Numerikus módszerek ea. (5. félév, heti 4 óra, 5 kreditpont)
Numerikus módszerek gy. (5. félév, heti 2 óra, 2 kreditpont)
Feladatmegoldó szeminárium1,2 (a blokkok közös anyagából;1.2 félévek, heti 2 óra, 2 kreditpont)

3.3. Kötelezően választható tárgyak listája

A 3-5. félévben félévközi teljesítéssel kötelezően választható heti 2 órás, 3 kreditpontos tárgyak biztosítják az átmenetet az alapozó és szakirányú képzés között. Az alábbiakban a jelenlegi ajánlatot közöljük; a következő három év során ez természetesen módosulhat:

- Elméleti fizika I-II-III.
- Kombinatorikus geometria
- Haladó mátrixanalízis
- Bevezetés a matematikai infrastruktúrába
- Konstruktív geometria számítógéppel
- Galois elmélet
- Bevezetés az információelméletbe
- Globális differenciálgeometria
- Véges testek és alkalmazásaik
- Ergodelmélet és dinamikai rendszerek

3.4. Szakirányú képzés

A 6-10. félévben kerül sor a modul rendszerű szakirányú képzésre.

Főszakirány modulok (a 2000-2001 tanév kínálata)

- Algebra és alkalmazásai (számítástudomány)
- Analízis és alkalmazásai (műszaki matematika, matematikai fizika)
- Operációkutatás és alkalmazásai (Közgazdasági matematika)
- Sztochasztika

Szakmai választható tárgyak:

A szakmai és közismereti választható tárgyak a 6.-9. szemeszterek folyamán kerülnek terítékre. Az egyes modulok keretén belül megtartott tárgyakon kívül egyéb, többnyire alkalmazás centrikus tárgyak is meghirdetésre kerülnek.

Közismereti választható tárgyak (az 1999-2000 tanév kínálata)

- Közgazdaságtan
- A matematika története
- A fizika története

3. 5. Témalabor

A hallgatók a 6. szemesztertől egy tutorhoz és egy témavezetőhöz rendelődnek. A tutor az egyetem egy matematikus oktatója, aki segít konfigurálni a felveendő modulokat és választható tárgyakat. A 6-9. félévben, heti 4 órában, a témalaborban a hallgatók konkrét témák szakirodalmát dolgozzák fel, modelleznek gyakorlati problémákat, és oldanak meg itt felmerülő matematikai feladatokat. A témalabornak lehet része egy tanuló- vagy kutatószeminárium. A témalabor természetes módon alapozza meg a diplomamunkát. Témavezető lehet az egyetem bármelyik oktatója. Mivel alkalmazott matematikusokat képzünk kívánatos, hogy a választott téma alkalmazás orientált legyen. Ezért szorgalmazzuk, hogy a Matematika Intézet oktatóin kívül mérnökök, fizikusok, közgazdászok is vezessenek témalabor munkát. Az alább következő listát az alkalmazott matematikus képzés akkreditálásakor állítottuk össze (1997-ben), természetesen a jövőben ez még változhat:

Témalabor témák:

- Többváltozós rendszerek irányítása
- Fuzzy, neurális és genetikus algoritmusok az irányítástechnikában
- 3D képfeldolgozás
- Beszédtömörítés
- Beszédszintézis
- Beszédfelismerés
- Multimédia rendszerek
- Többszörös hozzáférésű csatornák kódolása
- Adatvédelem a bankhálózatokban
- Univerzális forráskódolás torzítással
- Pénzügyi folyamatok előrejelzése
- Alakfelismerés neurális hálózatokkal
- Nagysebességű távközlő hálózatok forgalomszabályozása
- A jelfeldolgozás és a kódolás közös elemei
- Hibatűrő rendszerek matematikai vonatkozásai
- Mesterséges intelligencia
- Nyalábterjedési módszer alkalmazása az integrált optikában
- Végeselem módszer alkalmazása az integrált optikában
- Végeselem módszer alkalmazása a nemlineáris mágnese eszközök számításában
- Rácsmódszer alkalmazása a nemlineáris mágneses eszközök számításában
- Hálógenerálási algoritmusok végeselem és rácsmódszerekhez
- Adaptív jelfeldolgozás a híradástechnikában
- Adaptív szűrés
- Spektrumbecslés
- Illesztett szűrés és impulzuskompresszió
- Identifikáció a mobil rádiótechnikában
- Épületek termikus szimulációja hőáram hálózatos módszerrel
- Emberi test, ruházat, környezet termikus szimulációja hálózatos módszerrel
- Hőcserélők termikus szimulációja numerikus módszerrel
- Grafikus programkörnyezet
- Többváltozós függvények alkalmazása a kúszás folyamatának leírására
- Hőfolyamatok matematikai szimulációja a hőkezelési és a hegesztési technológiáknál
- Alakváltozási folyamatok szimulációja képlékeny alakításnál, gyors lefutású hőigénybevételeknél, tartós igénybevételeknél és túlfedéssel létrehozott kötéseknél
- Adaptív rendszerek konvergencia kérdései
- Irányítási algoritmusok vizsgálata
- Szélessávú távközlő hálózatok
- Optimalizálási algoritmusok a távközlésben
- Az anyagtudományban előforduló mikroszerkezeti folyamatok szimulációja
- Interaktív képes-szöveges károsodáselemző programrendszer kialakítása
- Villamos gépek és berendezések mágneses terének számítógépes analízise.
- Félvezetős szabályozott villamos hajtások állandósult és átmeneti üzemének vizsgálata.
- Kommunikációs hálózatok teljesítőképességi modellezése és elemzése.
- Kommunikációs hálózatok tervezése.
- Bonyolult rendszerek megbízhatósági modellezése és elemzése.
- Vízépítési művek méretezése a vízfolyások vízjárása strukturált sztochasztikus folyamatainak elemzésével
- Speciális matematikai modellek alkalmazása a vízépítési művek méretezésében
- Matematikai módszerek és modellek folyók és hullámtereik természetharmonikus rendezési munkáinak kialakításához.
- Völgyzárógátas tározók méretezése az átmenetvalószínűségek (Markov láncok) elméletével.
- Véletlen mechanikai rezgések és alkalmazásuk megbízhatósági vizsgálatokban.
- Stacionárius folyamatok extremális viselkedése.
- Optimális készletezés és más rokon sztochasztikus optimalizálások.
- A karbantartás és tömegkiszolgálás sztochasztikus modelljei.
- Hálózatok potenciálelmélete.
- A szekvenciális analízis alkalmazásai, pl. a térképeken bejelölt pontok megbízhatóságának ellenőrzésére.
- Fraktálok mérnöki problémákban.
- Matematikailag optimális felületek az építészetben.
- A matematikai statisztika és a valószínűségszámítás felhasználása közúti forgalomtechnikai feladatok megoldásában.
- Rúdszerkezetek számítása. Rácsos tartók, keretek, tartórácsok, kötélhálók elmozdulásainak és igénybevételeinek számítása.
- Végeselem-módszer. Peremérték-feladatok megoldási módszerei. Rúdszerkezetek, tárcsák, lemezek és héjak állapotjellemzőinek számítása.
- Szerkezetek stabilitáselmélete. Az elemi katasztrófaelmélet alapjai, stabilitásvesztési típusok a potenciális energia függvényének vizsgálata alapján, tökéletlenségérzékenység.
- Potenciál-elmélet.
- Felszín alatti vízmozgások numerikus modellezése.
- Áramlási- és transzportfolyamatok.
- Áramlási folyamatok irányítása.
- Felügyelet, irányítás
- Folyamatok és gyártóeszközök tervezése
- Robusztus modellreferenciás irányítás
- Méréstechnika, koordináta méréstechnika, adatfeldolgozási algoritmusok
- Gyártórendszerek és elemeik off-line programozása
- Bonyolult felületek leírása és megmunkálása
- Mesterséges intelligencia a tervezésben
- Neurális hálózatok
- Fuzzy rendszerek
- A mozgó pont és a merev test vektorkinematikája.
- Az érintőszög-eljárásos vasúti ívszabályozás számítógépes alkalmazása helyszínrajzi kötöttségek kielégítésére.
- Hézagnélküli vasúti vágányok állékonysági vizsgálata.
- A vasúti pálya és jármű dinamikai modellezése.
- Durvaszemcsés közegek belső erőjátéka.
- A gélesedés modellezése a perkoláció elmélet alapján.
- Szilárd részecskék ülepedésének elméleti és kísérleti vizsgálata a méreteloszlás meghatározásának érdekében.
- Reakció-diffúziós folyamatok számítógépes szimulációja.
- Számítógépes képfeldolgozás bonyolult kémiai mintázatok jellemzésére.
- Molekulapálya számítások.
- Vegyipari műveletek modellezése és irányítása.
- Biomérnöki műveletek modellezése és irányítása.
- Feszültségoptikai képek 3D feldolgozása
- Mechanikus hajtásrendszerek statikai és dinamikai modellezése
- Jármű rendszerdinamikai szimuláció

3.6. Diplomamunka

A 10. szemeszterben készül el a diplomamunka.

4. Kreditrendszer

4.1 Alapelvek

A Budapesti Műszaki Egyetemen az 1993/94-es tanévtől felmenő rendszerben bevezették a kreditrendszerű oktatást. Az elfogadott rendszer alapelveit és fontosabb elemeit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze.

A kreditrendszer a hallgatói munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál. A kreditpont a tantervben szereplő kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakra fordítandó átlagos hallgatói munkamennyiség egysége.

A kreditrendszerű képzés szóhasználatában a szemeszter és a félév két különböző fogalom: A szemeszter a diploma megszerzéséhez szükséges tanulmányi munka előírt része (pl. okleveles mérnök esetén 1/10 része). A félév kifejezés szorgalmi időszakot (pl. 15 hét) és vizsgaidőszakot (pl. 6 hét) takar. A szemeszter tehát egy adott munkamennyiséget, a félév pedig időtartamot jelöl.

A kreditpont az adott tárgyra fordítandó munkamennyiséget fejezi ki, azaz az előadási órákon kívül a gyakorlatok, laborok, házi feladatok, vizsgára készülés együttes munkaigényét adja meg. A kredit megszerzése az adott tárgy félévközi és vizsgakövetelményeinek maradéktalan teljesítését jelenti.

A kredit rendszerű képzés fogalomkörébe tartozik még az ún. kritérium-feltétel, ami a továbbhaladáshoz kötelezően előírt, de kreditponthoz nem kapcsolt tantárgyak vagy egyéb feltételek teljesítését jelenti.

A kötelező tárgyak felvételének sorrendjét, kötelező érvényű előtanulmányi rend határozza meg.

5. A minősítés feltételei

a) Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

Az 1-9. szemeszterben a vizsgák száma félévenként tipikusan 5, de legfeljebb 6, kredit értéke 30. Az abszolutórium feltétele 270 kreditpont megszerzése 15 szemeszter alatt és az eredményes diplomatervezési gyakorlat. Szigorlatok: A szakirányú képzés megkezdésének (és természetesen az abszolutórium megszerzésének) feltétele két szigorlati vizsga sikeres letétele. Az egyik szigorlat az Analízis és a Valószínűségszámítás blokkok anyagának ismeretét ellenőrzi, a másik a Diszkrét matematika, Geometria és Számítógépes matematika blokkokét.

b) A diplomamunka követelményei:

i) vagy tartalmazzon új önálló matematikai eredményt,

ii) vagy tartalmazza egy gyakorlati probléma teljes megoldási folyamatát (modellezés, irodalmazás, matematikai problémák megfogalmazása és - esetleg számítógéppel segített - megoldása), amely bizonyítja, hogy a hallgató képes önállóan matematikus munkakör betöltésére.

c) A záróvizsga típusa, tantárgya, eredményének kiszámítási módja:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

- összesen 270 kreditpont elérése és a szigorlatok eredményes letétele,
- egy idegen nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga,
- valamint a mintatantervben szereplő összes kritérium jellegű feltétel teljesítése (pl. testnevelés).

A záróvizsga részei:

- diplomamunka megvédése,
- két modul (8 tantárgy) anyagából két komplex szakmai vizsga.
Az oklevél minősítését a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 22. §-a határozza meg.

PhD védés:
Szántó András Complementarity in Quantum Systems című doktori értekezésének nyilvános vitája 2015 január 23-án 14:00-kor lesz a BME H ép. VI. em. 607 teremben. >>>
Alkalmazott Matematikai Nap:
Október 9-10-én Alkalmazott Matematikai Napot rendez a Matematika Intézet. A részletes program megtekinthető az alábbi linken. >>>
Habilitációs előadás:
Ferenczi Miklós (Algebra Tanszék) A Boole-algebra fogalomról logikai megközelítésben című habilitációs elődása a K épület fsz. 87-ben lesz október 16-án 9 órakor. >>>
Kutatók Éjszakája a Matematika Intézetben:
A Matematika Intézet az idén is bekapcsolódik a Kutatók Éjszakája programsorozatba. A részletek az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg: >>>
Nagydoktori védés:
Ferenczi Miklós (Algebra Tanszék) Reprezentációelmélet logikai eredetű relativizált halmazalgebrákra alapozva c. nagydoktori értekezésének nyilvános vitája 2014. szeptember 30-án de. 10:30 órakor lesz az MTA Székháza III. emeleti Kupolatermében (Bp. V. Széchenyi István tér 9.)
Álláshirdetés:
A Differenciálegyenletek Tanszék pályázatot hirdet Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére. Részletek az alábbi linken. >>>
Erdős Pál-díj:
2014-ben Pete Gábor, a Sztochasztika Tanszék félállású docense kapta az Erdős Pál-díjat. A korábbi díjazottak közt van Lovász László és Szemerédi Endre is. >>>
Abel-díj:
Az idei Abel-díjat Yakov Sinai kapta. A május 21-i díjátadó ünnepségen az egyik méltató előadást Szász Domokos, a Sztochasztika Tanszék emeritus professzora tartotta. >>>
Kürschák József (1864 - 1933):
150 éve született (81 éve halt meg) a műegyetemi rektorok egyike: Kürschák József világhírű matematikus. Emlékét a rektori tanácsteremben színes festmény, a H épületben pedig a 406-os tanterem elnevezése és emléktáblája őrzi. Kürschák József kimagasló tanítványa Kőnig Dénes, akié Gallai Tibor, akié Lovász László és sokan mások. További információ nyerhető a História-Tudósnaptár honlapjáról. >>>
A The Washington Post cikke Kornai András tanulmányáról:
Kornai András (Algebra Tanszék) internetes nyelvhasználatról, a világhálón megjelenő nyelvekről, jellemzőikről közölt Digitális nyelvhalál c. tanulmányát ismerteti a The Washington Post alábbi cikke. >>>
Szakbizottsági elnökség a Bernoulli Society-ben:
A Bernoulli Society CCSP Bizottsága (Committee for Conferences on Stochastic Processes) elnökévé választották Tóth Bálintot, a Sztochasztika Tanszék egyetemi tanárát a 2014-2015-ös időszakra. A nagy szakmai tekintélyű bizottság tevékenységéről az alábbi linken lehet tájékozódni. >>>
Díj:
Laure Dumaz, aki un. cotutelle keretében a BME Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola és az Université Paris-Sud Orsay Matematika Doktori iskolájának közös doktrorandusza volt (témavezetők: Tóth Bálint (Budapest), Wendelin Werner (Paris)) 2012. decemberben védte meg PhD dolgozatát Párizsban, majd 2013. szeptemberben kapta meg a BME PhD fokozatát is. A Párizsi Egyetemek Rektorátusa (Chancellerie des universités de Paris) Laure doktori dolgozatát a legmagasabb elismerésben részesítette: Prix attribué par la Chancellerie des universités de Paris, année 2013. Ilyenből évente összesen 44-et osztanak, ezen belül kettőt matematikai témáju dolgozatra. A díjat 2013. december 2-án adták át a Sorbonne-on. >>>
Angol MSc:
December 6-án 13 órától 16 óráig a H épület 406-os termében nyílt napot tartunk az angol nyelvű MSc képzésről. Részletek az alábbi linken. >>>
Alkalmazott Matematikai Nap:
A BME Nyílt Nap keretében november 22-én a Matematika Intézet megrendezi az Alkalmazott Matematikai Napot, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A programban a BME több karáról meghívott igen rangos előadók beszélnek mindenki számára érthetően a matematika szakterületükhöz fűződő alkalmazásairól. Helyszín a H. épület VI. emelet 607-es terme. A részletes program megtekinthető az alábbi linken. >>>
Kutatók éjszakája a Matematika Intézetben:
Szeptember 17-én pénteken 18 és 21 óra között a H épület VI. emeletén lesznek a Kutatók éjszakája rendezvénysorozatban a Matematika Intézet által szervezett programok. Sok érdekességet lehet majd látni, pl. Sándor Csaba előadását az ikerprímekről (19-20 H.601, 21-22 ChMax), Tasnádi Tamás interaktív bemutatóját a VI. emeleti előtérben Rend és rendezetlenség címmel, a H.601-ben pedig látványos számítógépes bemutatót Interaktív Mathematica címmel. >>>
Kitüntetés:
Csiszár Imre akadémikust, a Sztochasztika Tanszék Professor Emeritus munkatársát az Orosz Tudományos Akadémia Kalinyingrádban Dobrusin díjjal tüntette ki. >>>
Kitüntetés:
Petz Dénes, az Analízis Tanszék professzora, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült a kvantumelmélet matematikai megalapozásában végzett úttörő munkásságáért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematikai Intézetének fejlesztésében és a szakmai utánpótlás nevelésében játszott kiemelkedő szerepéért.
Hajós György Matematika Verseny :
A 35. Hajós György Matematika Versenyen 1. helyezést ért el a BME GTK csapata (Havlik Tamás, Morapitye Sunil, Várnai Péter, Zsámboki Richárd), 5. helyezést ért el a BME VIK csapata (Berghammer Tamás, Gaál Marcell, Garamvölgyi Péter, Palincza Richárd) és 6. helyezést a BME VBK csapata (Cseri Levente, Janzsó Péter Zoltán, Le Ba Thong, Tarjáni Ariella Janka).
A csapatokat V. Nagy Éva (Differenciálegyenletek Tanszék) és Szilágyi Brigitta (Geometria Tanszék) vezette. >>>
BME matematika oktatás a világ élvonalában:
A brit Quacquarelli Symonds cég tematikus felsőoktatási rangsorában a matematikai képzések közt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kiemelkedő eredményt ért el, a 151-200. helyre sorolták. A rangsort a tudományos munkák idézettsége, valamint akadémiai és a munkáltatói vélemények alapján, több mint hetvenezer megkérdezett válaszait összesítve állították össze. >>>
PhD védés:
Rudas Anna Asymptotic behaviour of random growing trees c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2013 május 16-án 14:30-kor lesz a BME K épület KF81 teremben. >>>
PhD védés:
Móra Péter Random and deterministic fractals c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2013 május 16-án 16:00-kor lesz a BME K épület KF82 teremben. >>>
PhD védés:
Nándori Péter Asymptotic properties of the Lorentz process and some closely related models c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2013 május 15-én 16:00-kor lesz a BME K épület KF87 teremben. >>>
Matematika Verseny:
A 2013. évi BME Matematika Versenyt április 16 kedd 10-14 óráig tartjuk a KF.81-ben. Minden nem elektronikus segédeszköz (könyv, jegyzet, stb.) használható. A versenyen bármely kar nappali tagozatos hallgatója résztvehet. A verseny válogató a nyáron megrendezendő nemzetközi versenyre.
Díj:

Dr. Morvai Gusztáv, az MTA-BME Sztochasztika Kutatócsoport tudományos főmunkatársa a Cseh Tudományos Akadémia Kybernetyka című folyóirata által alapított "Editor's Award" díjat kapta a következő cikkéért:

G. Morvai and B. Weiss. A note on prediction for discrete time series. Kybernetika 48 (2012), 4, 809-823.

A díjjal a folyóirat szerkesztőbizottsága az elmúlt egy évben publikált legkiválóbb két cikket díjazza. Morvai Gusztáv a díj első díjazottja. >>>

Kitüntetés:
Dr. Szántai Tamás, a Differenciálegyenletek Tanszék egyetemi tanára a Magyar Operációkutatási Társaság Egerváry-díját kapta 2012-ben, amelyet a veszprémi VOCAL Konferencia bankettjén 2012. december 13-án vehetett át. >>>
Konferencia:
A Magyar Operációkutatási Társaság szervezi a XXX. Magyar Operációkutatási Konferenciát 2013. június 10-13-a között. A konferencia szervezésében a BME Differenciálegyenletek Tanszékének több munkatársa vesz részt. >>>
Workshop:
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Szemidefinit optimalizálás elmélete és alkalmazásai címmel workshop-ot rendez az MTA Matematikai Tudományok Osztálya Operációkutatási Tudományos Bizottsága és a BME Matematikai Intézete 2012 november 21. 10:00-től 13:00-ig az MTA Székház (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9) Felolvasó termében. >>>
PhD védés:
Komjáthy Júlia Asymptotic Behavior of Markov chains and Networks: Fluctuations, mixing properties and modeling hierarchical networks c. doktori értekezésének nyilvános védése 2012 december 5-én 16:15-kor lesz a BME K épület fszt. 82 teremben.
PhD védés:
Ruppert László Efficient State Estimation for Quantum Systems c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2012 október 16-án 13:00-kor lesz a BME H épület 3. emelet 36 teremben. >>>
Díj:
Az Annales Henri Poincaré folyóirat díját veheti át Dániában, az International Association for Mathematical Physics XVII. kongresszusán Bálint Péter és Tóth Imre Péter, a Magyar Tudományos Akadémia - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Sztochasztika Kutatócsoport tagjai. >>>
PhD védés:
Bárány Balázs Dimension Theory of Non-conformal Attractors and Overlapping Self-similar Sets c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2012 június 20-án 16:30-kor lesz a BME K épület földszint 82 (KF82) teremben. >>>
Kitüntetés:
A BME Szenátusa Dr. Szántai Tamást, a Differenciálegyenletek Tanszék egyetemi tanárát József Nádor Emlékérem kitüntetésben részesítette. A kitüntetés átadására 2012. május 26-án (szombaton) a BME Szenátus ünnepi nyilvános ülésén kerül sor, amely 10 órakor kezdődik az Aulában.
Erdős Pál díj:
Az MTA Matematikai Tudományok Osztálya Balázs Mártonnak, a Sztochasztika Tanszék docensének ítélte oda a 2012-es Erdős Pál díjat. >>>
PhD védés:
Farkas Barnabás Combinatorics of Borel ideals c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2012 április 10-én 16:00-kor lesz a BME K épület földszint 81 (KF81, régi nevén Ka60) teremben. >>>
PhD védés:
Kovács Benedek Parameter estimation of dynamical systems c. doktori értekezésének nyilvános vitája 2012 március 23-án 14:00-kor lesz a BME K épület földszint 82 (KF82) teremben. >>>
Díj:
Fritz József akadémikus (Differenciálegyenletek tanszék) március 15-e alkalmából a nem-egyensúlyi statisztikus fizika matematikai elméletének megalkotásáért és a statisztikus alakfelismeréssel kapcsolatos kutatásaiért Széchenyi díjat kapott.
Oktatók Hallgatói Véleményezésének eredményei:
OHV toplistás oktatóink a 2010/11 tanév 2. félévében (BME-n belüli helyezés, név, tanszék, válaszadók száma, átlag):
- 8. Kónya Ilona Analízis 68 4,84
- 14. Dr. Balázs Márton Sztochasztika 57 4,80
- 20. Dr. Csákány Anikó Sztochasztika 165 4,75
- 30. Dr. Tasnádi Tamás Analízis 56 4,67
- 34. Orlovits Zsanett Differenciálegyenletek 152 4,66
- 41. Dr Lángi Zsolt Geometria 83 4,63
- 57. Bárány Balázs Sztochasztika 35 4,58
- 69. Dr. Barabás Béla Sztochasztika 259 4,55
- 75. Dr. Bálint Péter Differenciálegyenletek 51 4,53
- 83. Dr. Nagy Attila Algebra 31 4,52
- 99. Dr. Pitrik József Analízis. 41 4,46
Akadémiai Nívódíj:
A magyar tudomány ünnepe alkalmából november 14-én hétfőn átadták a 2011-es Akadémiai Nívódíjakat. Ezek egyikét a Formal methods in computing c. kötet szerkesztői, Ferenczi Miklós (Algebra Tanszék), Pataricza András (VIK MIT) és Rónyai Lajos (Algebra Tanszék) kapták. Az eseményről az alábbi linken olvasható híradás: >>>
VB arany:
A Tantrix logikai és stratégiai játék világbajnokságának győztese Kovács Péter matematikus MSc hallgatónk, második helyezettje (és tavalyi világbajnoka) Mikulán Attila, korábbi hallgatónk. >>>
BMe Kutatói Pályázat:
A 2011-es BMe Kutatói Pályázaton a PhD hallgató kategóriában a Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola két hallgatója ért el kiemelkedő helyezést: Tóth Ágnes (SZIT, témavezető: Simonyi Gábor) III. díjat, Komjáthy Júlia (Sztochasztika Tanszék, témavezető: Simon Károly) "nyilvános megjelenés"-t nyert. >>>
Díj:
A drezdai Max Planck Intézetben augusztusban rendezett Weak Chaos, Infinite Ergodic Theory and Anomalous Dynamics workshopon Borbély Gábor matematikus MSc-s diák System of Two Falling Balls poszter prezentációja elnyerte a kiosztott három WCHAOS11 Poster Award egyikét. (Az eredmény közös Bálint Péterrel és Némedy Varga Andrással.)
Kitüntetés:
2011. március 1-én a Francia Köztársaság miniszterelnöke François Fillon, Dr. Moson Péter nemzetközi rektorhelyettesnek az "Akadémiai Pálma Rendjének Lovagja" (Grade de Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques) fokozatát adományozta. A kitüntetést 2011. június 30-án a François Laquièze, a Francia Nagykövetség Kulturális és Együttmködési Tanácsosa, a Francia Intézet Igazgatója adta át.
Díj:
Pete Gábor, a Sztochasztika Tanszék docense nyerte el másodmagával a University of Cambridge Rollo Davidson díját. >>>
MTA támogatás:
2012 és 2016 között az MTA 54 akadémiai kutatócsoportot támogat, köztük a Sztochasztika tanszéken működő Sztochasztika kutatócsoportot, melynek vezetője Tóth Bálint. >>>
Kitüntetések:
2011.május 28-án az Ünnepi szenátusi ülésen intézetünk két munkatársát tüntették ki:

Lukács Erzsébet, az Algebra Tanszék docense, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett elismerésben részesült magas szinvonalú oktatói munkájáért és a matematikus oktatásszervezésben végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Sófalvi Anikó a Stoczek József Érdemérmet vehette át az egyetem fejlődése érdekében végzett sokéves munkájáért.

OHV :
A Matematika Intézet oktatóinak hallgatói értekelése az alábbi linken található. >>>
VB arany:
A Tantrix logikai és stratégiai játék világbajnokságának győztese Mikulán Attila, idén végzett matematikus hallgatónk. >>>
Doktorrá avatás:
Szeptember elsején az ünnepélyes tanévnyitón kitüntetéses doktorrá avatták hajdani diákunkat, Rácz Balázst. Az alábbi linken leírás és fényképek is találhatók az eseményről. >>>
Kitüntetés:
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült március 15. alkalmából Járai Antal, az Analízis Tanszék félállású egyetemi tanára.

lispweb@math.bme.hu